داستان زمانه ما

سخنان رامین بحرانی و پریانکا چوپرا درباره «ببر سفید»