مکاشفه نفس

یادداشت فریدون جیرانی در حمایت از بی همه چیز