کامران شیردل: پازولینی نگاه من را به دنیا باز کرد

«تنها در قاب» در خانه هنرمندان ایران رونمایی شد؛