اهدای نخستین دوره جوایزSuper Awards

بانی این جوایز اتحادیه انتخاب منتقدان است.