حمله جینا کارانو به دیزنی

زورگویی مدیران کمپانی دیزنی به زیر دستان شان