همکاری نیکول کیدمن و خاویر باردم

آرون سورکین زندگی لوسیل بال را به فیلم تبدیل خواهد کرد.