اهدای نخستین دوره جوایزSuper Awards

بانی این جوایز اتحادیه انتخاب منتقدان است.

درباره لذت بردن از زندگی

یادداشت امیدمعلم درباره انیمیشن محبوب این روزها