علی برقی درگذشت

در سن 42 سالگی به علت نارسایی کلیه