اقتباس سینمای ترکیه از «قیصر»

فخرالدین نقش بهروز وثوقی را ایفا کرد.