همکاری نائومی واتس و فیلیپ نویس

فیلمبرداری در کانادا