عشق و غذا

واکنش منتقدان به فیلم تازه تران آن هونگ

ابراز تمایل ژولیت بینوش به همکاری با اسکورسیزی

ژولیت بینوش:زبان مانع انتخاب نقش نیست

پروژه جدید ژولیت بینوش مشخص شد

همکاری دوباره با کلر دنی

ستارگان در کمپین «نه به بازگشت به شرایط عادی»

هنرمندان به جهان هشدار دادند