آمیتاب باچان در نقش رابرت دنیرو

نسخه هندی کارآموز در مسیر تولید قرار گرفته